Davek na nepremično premoženje

Z davkom na nepremično premoženje večje vrednosti, se za leti 2013 in 2014 obdavčijo nepremičnine na območju Republike Slovenije, ki po stanju na 1.1. pripadajo istemu lastniku.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 določa, da davek znaša:

 • 0,5%, razen za stanovanjske nepremičnine v višini 0,25%, kadar znaša davčna osnova od 500.000 € do vključno 2.000.000 €,
 • 1,0%, razen za stanovanjske nepremičnine v višini 0,5%, kadar znaša davčna osnova več kot 2.000.000 €.

Davek na nepremično premoženje večje vrednosti se za leti 2013 in 2014 odmeri na podlagi ZUJF (189. člen, 190. člen, drugi in tretji odstavek 192. člena, 193. člen, 195. člen in 196. člen) in ZIPRS1314 (60. člen, 69. člen, 70. člen). ZIPRS1314 je namreč v posebnih določbah uveljavil spremembe pri obdavčitvi nepremičnega premoženja večje vrednosti po ZUJF za leti 2013 in2014 in sicer glede predmeta obdavčitve, davčnega zavezanca in davčnih stopenj. Za odmero davka za leti 2013 in 2014 zato pojasnilo ministra za finance ne velja več.

Predmet obdavčitve je nepremično premoženje na območju Republike Slovenije, kot je po stanju na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, evidentirano v registru nepremičnin, ki pripada istemu lastniku, kadar njegova skupna vrednost znaša najmanj 500.000 eurov.

Za nepremičnine, ki se obdavčijo, se štejejo vse nepremičnine, razen poslovne in industrijske nepremičnine ter nepremičnine za javni namen, kot so določene v tretjem odstavku 60. člena ZIPRS1314. Namen je izvzeti iz obdavčitve nepremičnine, v katerih se opravlja dejavnost ali so namenjene širšim javnim koristim.

Tako so po novem v obdavčitev zajete vse stanovanjske nepremičnine, razen tistih v lasti države, občin ali pravnih oseb javnega prava in vsa zemljišča, ki niso namenjena javni rabi ali ne izpolnjujejo pogoje za priznavanje kmetijske ali gozdarske poslovne rabe, kot jih določa zakon.

Nepremičnine, ki z zakonom niso posebej določene kot poslovne in industrijske nepremičnine ali nepremičnine za javni namen, se obdavčujejo. Tako so po novem predmet obdavčitve tudi vse stanovanjske nepremičnine, ki niso v lasti države, občin in pravnih oseb javnega prava, ne glede na vrsto rabe (lastna raba, najem itd.).

Vir: DURS in pravniportal.gzs.si

Ne spreglejte

 • GURS-u potrebno prijaviti najemnike
  1.7. 2013 – predviden začetek uporabe evidence trga nepremičnin (ETN) – poročanje Geodetski upravi RS (GURS) do 15. v mesecu po mesecu sklenitve kupoprodajnega ali najemnega pravnega posla z neprem...
 • Omejitve pri registraciji s.p.
  DODATNE OMEJITVE ZA VPIS PODJETNIKA V PRS Državni zbor je v letu 2015 sprejel novitete v zvezi z omejitvami pri vpisu podjetnika v Poslovni register Slovenije. V skladu z Zakonom o gospodarskih ...
 • davčna izvršba na plačo
  NOVITETA – OMEJITEV DAVČNE IZVRŠBE NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE   Z ZDavP-2 je sprejeta noviteta, in sicer, da je na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja doh...
 • Inoviranje v srednjih in malih podjetjih
  Podjetja, ki deluje na trgu morajo inovirati, kar pomeni, da morajo izboljševati in spreminjati obstoječe proizvode v skladu z željami kupcev in reagirati na tržne in tehnološke spremembe. Z...