Inoviranje v srednjih in malih podjetjih

Podjetja, ki deluje na trgu morajo inovirati, kar pomeni, da morajo izboljševati in spreminjati obstoječe proizvode v skladu z željami kupcev in reagirati na tržne in tehnološke spremembe.

Z inovacijo, ki je rezultat inoviranja, lahko po OECD, označimo vsako pretvorbo ideje v tržni proizvod ali storitev, nov izboljšan proizvodni ali distribucijski proces ali nov pristop na področju socialnih storitev.

 Večji del teh aktivnosti se odvija v procesu razvoja in raziskav. Proces razvoja in raziskava je avtonomen proces, ki izvaja specifično dejavnost od katere je v normalnih tržnih pogojih odvisen bodoč razvoj podjetja in njegova tržna uspešnost.

Zavedati se moramo da »se inovacija ne poraja v podjetju po istih pravilih, ki veljajo za rutinska poslovanja, marveč veljajo zanjo popolnoma drugačni zakoni spodbujanja, vodenja , izvajanja in uresničevanja.« 

Če podjetje nima vzpostavljene razvojne dejavnosti v podjetju in tega tudi ne načrtuje, je obsojeno na životarjenje poddobavitelja, ki dela z dokumentacijo naročnika in prodaja poceni delovno silo.

Torej je razvojna dejavnost za podjetje ključen pogoj za njegov obstoj, dodano vrednosti in trajnostni razvoj. Razvojna dejavnost pa  je povezana z določeno stopnjo negotovosti in s tveganji.  Izkušnje kažejo, da le določen procent razvojnih projektov uspe in da lahko hitro pride do  poloma na trgu. Najpogostejši vzroki za neuspeh so  predvsem napačna ocena trga, zgrešen časovni plan razvoja (prepozen vstop na trg) in s tem povezana učinkovita reakcija konkurence, slab tehnični koncept, tehnični problemi pri ničti seriji, slaba prodajna podpora…

Velika podjetja imajo na področju razvoja novih proizvodov in storitev prednosti, ki jim ga daje ekonomija obsega, dostop do finančnih virov, obvladovanje tveganj.

Ali so mala in srednja podjetja(MSP) lahko uspešna na področju inoviranja ?

Praksa kaže, da imajo MSP, ki so  uspešna na trgu, tudi vzpostavljeno razvojno funkcijo. Nosilec ja pogosto kar ustanovitelj podjetja ali eden od ustanoviteljev, ki skrbi za razvoj podjetja, si postavlja poslovne cilje in skrbi za realizacijo teh ciljev.

Čeprav imajo MSP manj resursov in težko prenesejo stroške razvoja, lahko vodstva malih in srednjih podjetji na inovativen način organizirajo razvojno dejavnost znotraj podjetja in se na trgu kosajo s konkurenco. Računajo pa lahko na številne prednosti, ki jih imajo MSP zaradi svoje majhnosti, le da jih morajo s pridom izkoristiti.

V majhnih in srednjih podjetjih (MSP) se intenzivno odvija notranje komuniciranje, formalno in neformalno. Vodstvo lahko spodbudi primerne oblike notranjih komunikacij, ki  se gradijo na sinergijah v podjetju.

Razvojni timi se v okolju MSP lažje srečajo s proizvodnjo, nabavo in prodajo , komunikacije so bolj sproščene. Hierarhija običajno ni poudarjena, ni tudi tekmovalnosti in konflikta interesov med oddelki, ki je tako pogost v  velikih podjetjih. Več je možnosti, da je izbran dober tehnični koncept in da so razvojne rešitve prilagojene notranjim možnostim in omejitvam. Prodaja je že na začetku seznanjena z novim produktom in lahko vpliva na funkcije in izvedbo in pravočasno formira prodajni pristop.

Nadaljnja prednost MSP ja, da vodstvo hitreje dobi informacije, ki jih s trga ali notranjih izvedb prinašajo operativci. Dobre ideje za izboljšave ali nove proizvode se rojevajo prav na teh nivojih.

Med prednosti na področju razvojne dejavnosti lahko štejemo tudi, da MSP lažje  privabijo kreativne sodelavce. V velikih podjetjih jih ovirajo številne formalnosti in dobri kadri v teh okoljih težje pridejo do besede in se uveljavijo. V MSP je običajno okolje bolj odprto in vodstvo lahko še izboljša pogoje, ki vplivajo na inovativnost osebja podjetja.

Ključen pogoj za intenziviranje inovacijskih procesov v podjetju je hiter prenos znanja in odprto inoviranje.  Tudi tukaj imajo MSP določene prednosti. Velika podjetja so pogosto v svojem ravnanju egocentrična in težko najdejo primeren način sodelovanja z r&r inštitucijami. Zaredi organizacijske sorodnosti lahko manjša podjetja lažje vzpostavijo taka sodelovanja.

Ne nazadnje moramo omeniti tudi pomoč, ki jo daje EU malim in srednjim podjetjem v obliki subvencij za razvojne projekte. V kolikor MSP izkoristijo podjetniško podporno okolje lahko s pridom pridobijo in uporabijo taka sredstva.

Vse naštete prednosti izginejo, če jih vodstvo ne dojame ali ne zna izkoristiti. Slabi primeri iz prakse kažejo, da se tudi v okolju MSP lahko zbudi nepotrebna tekmovalnost in izgine timski duh. Ni stimulativne razvojne klime, ki mora prevevati vso podjetje. Slabi odnosi so za razvoj in prosperiteto MSP bolj nevarni kot za velika podjetja, saj takoj izničijo številne prednosti, ki jih imajo.

 Pripravil: Ciril Bezlaj

Ne spreglejte

 • davčne blagajne
  DAVČNE BLAGAJNE - PRIDOBITEV NAMENSKEGA DIGITALNEGA POTRDILA Vsak davčni zavezanec bo za delovanje svoje davčne blagajne potreboval »namensko digitalno potrdilo«. Digitalno potrdilo boste la...
 • Sezonsko delo
  Sezonsko delo – kako in koliko vas stane Poletje je obdobje, ko je z dela ravno zaradi letnih dopustov odsotna večina ljudi. Ustrezna prisotnost v podjetju je stvar organizacije in vodij. V ne...
 • Omejitve pri registraciji s.p.
  DODATNE OMEJITVE ZA VPIS PODJETNIKA V PRS Državni zbor je v letu 2015 sprejel novitete v zvezi z omejitvami pri vpisu podjetnika v Poslovni register Slovenije. V skladu z Zakonom o gospodarskih ...
 • davčna izvršba na plačo
  NOVITETA – OMEJITEV DAVČNE IZVRŠBE NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE   Z ZDavP-2 je sprejeta noviteta, in sicer, da je na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja doh...